Regulamin Klubu Multi

1. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin jest zbiorem zasad i form korzystania z zajęć prowadzonych w Klubie Multi. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej klubmulti.pl oraz w lokalu Klubu.
 2. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do jego akceptacji i przestrzegania.
 3. Klub Multi stanowi miejsce spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi, wymiany pomysłów i doświadczeń, gdzie można poszerzyć wiedzę podczas warsztatów i spotkań z ekspertami oraz spędzić czas w przyjaznej atmosferze.
 4. Ceny zajęć oferowanych przez Klub Multi zostały umieszczone na stronie internetowej klubmulti.pl przy opisie poszczególnych zajęć.
 5. Klub Multi zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o których Uczestnicy zostaną poinformowani.
 6. Klub Multi jest w godzinach opisanych w grafiku umieszczonym na stronie internetowej klubmulti.pl

  2. Organizacja

 1. Uczestnikiem Klubu Multi jest osoba dorosła oraz osoba małoletnia korzystająca z płatnych lub bezpłatnych usług świadczonych przez Klub na terenie Klubu lub w przestrzeni publicznej.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.
 3. Pracownik Klubu Multi może usunąć Uczestnika, który łamie postanowienia Regulaminu, bez prawa zwrotu opłaty za zajęcia.
 4. Udział w zajęciach może wziąć wyłącznie uczestnik, nie mający przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń. Klub Multi nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
 5. Odpowiedzialność za szkody materialne ponosi Uczestnik lub w przypadku gdy jest to osoba małoletnia, jego rodzic lub opiekun.
 6. Wózki dziecięce należy zostawić poza obszarem Klubu Mulit (np. klatka schodowa) ze względu na brak przestrzeni odpowiednio przystosowanej do ich przechowywania wewnątrz Klubu.
 7. Za bezpieczeństwo dziecka podczas zajęć odpowiada jego rodzic lub opiekun.
 8. Liczba uczestników na poszczególnych zajęciach jest limitowana.
 9. Klub Multi zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć lub ich odwołania z uzasadnionej przyczyny.
 10. Klub Multi nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.
 11. Zajęcia w Klubie odbywają się bez butów.
 12. Podczas zajęć bezpłatnych każdemu uczestnikowi przysługują napoje gratis, w czasie zajęć płatnych pobierana jest stosowna opłata.
 13. Oferta wynajmu sali znajduje się na stronie internetowej klubmulti.pl

  3. Prawo do wizerunku

 1. Klub Multi zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć podczas odbywających się zajęć.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku dla celów marketingowych, szczególnie publikacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 3. Klub Multi zobowiązuje się wykorzystywać otrzymane dane zgodnie z prawem i w sposób nie uwłaczający godności.

4. Klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuje, iż:

 1. Administratorem Uczestnika danych osobowych jest Fundacja Understanding (KRS: 0000631738, Jana Tarnowskiego 6/1, 30-528, Kraków.
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Przedsiębiorcy i nie będą udostępniane innym odbiorcom
 3. Uczestnik posiada prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

0